Produktionsfakta

ÄRTER och BÖNOR

Det finns många olika baljväxter och väljer man ”rätt” sorts ärter och odlingsmetoder kan de odlas i de flesta klimat och jordtyper, även långt upp i Norrland eller på ökenliknande mark.

Baljväxten är rik på protein och genom att odla ärtor och bönor i stor skala kan vi ersätta importen av sojamjöl från främst Brasilien, här är odlingen en ekonomisk och miljömässig vinst och i Latinamerika en klimatkatastrof och står ensam för 12% av växthuseffekten då den svedjeodlas på regnskogsmark. Nästan allt protein vi äter kommer från Brasilien.

Skördarna varierar från år till år beroende på sol och regn, men också beroende på marktypen, utsädets kvalitet och eventuella skador från svamp, insekter och djur. Här är det en styrka att ärtväxterna ger flera olika produkter som kan ge bonden inkomster.

Genom att blanda in ärter och bönor med andra grödor i ett växelbruk kan skördarna ökas långsiktigt och hållbart.

FABRIKEN

Ecoetanols fabrik är beräknad för en ärt- och bön-produktion på 700 hektar och kan då ge cirka 1000 ton rent protein  och som restprodukt 1 miljon liter etanol per år. Beräkningen bygger på att varje hektar ger 8.000 kilo torrvikt eller omräknat för 700 hektar totalt cirka 14.000 balar.

Fabriken ska producera etanol kontinuerligt för att utnyttja den värme som uppstår i processen. På så sätt behöver man inte tillföra så mycket energi. Enligt beräkningen ger tillförsel av 100 kWh till resultat att man får ut 1.500 kWh.

Processen från ärtväxt till färdig etanol tar cirka 60 timmar. Fabriken är beräknad för cirka 40 balar per dygn.

Fabriken ryms i containrar och är flyttbar. På så vis slipper man transportera råvaran. Det tar uppskattningsvis två dagar att ställa i ordning fabriken för drift sedan den flyttats. Den kan förses med egen energiförsörjning vilket gör att det inte krävs några fasta elinstallationer.

UTFALLET

1.000 kilo ärtväxter med stjälk ger uppskattningsvis:

Dranken (vätskan som återstår efter etanolutvinningen) innehåller proteiner, spårämnen och mineraler som kan ges till djur och sedan naturligt återförs till jorden med gödseln. Dranken kan även renas och vattnet återförs då till produktionsprocessen.

EKONOMI

Produktionen minskar gårdens kostnader för konstgödsel med 65%, bränsle, transporter och djurfoder. Den ger stora intäkter från försäljning av etanol, fibrer och protein.

Första fabriken beräknas kosta 11 miljoner kronor att bygga. I serieproduktion beräknas priset till kund hamna på 16 miljoner.

Vid en beräkning av intäkterna (4 kr/liter för etanol, 1 kr/kilo för fibrer, 7 kr/kilo för protein samt gödningsvärde 13 kr/kilo) skulle ärtodlingen och fabriken på ett år ge ett netto på 5,7 miljoner kronor. Det motsvarar cirka 9.000 kr per odlad hektar.

Marknadspriserna är i oktober 2009 cirka 5:75 kr/liter för etanol och 2,80 kr/kilo för bränslepellets. Förädlat protein säljs i hälsokostaffärer för 250 kr/kilo och som råfoder för 7 kr.