(Svenska) Produktionsfakta

[lang_en]PEAS and BEANS

There are many different pulses and choose the ”right” kind of peas and growing methods, they can be grown in most climates and soil types, even far up in the north or the desert-like land.

Legumes are rich in protein and by planting peas and beans on a large scale, we can replace imports of soybean meal, primarily from Brazil, here is the growing economic and environmental benefits and in Latin America, a climate catastrophe, and stands alone for 12% of the greenhouse effect when the clearing grown on rainforest land. Almost all the protein we eat comes from Brazil.

Yields vary from year to year depending on the sun and rain, but also depending on soil type, seed quality and possible damage from fungus, insects and animals. Here it is a strength that legumes provide several different products that can make the peasant incomes.

By mixing in peas and beans with other crops in a rotation crop yields can be increased long-term and sustainable.

The Factory

Ecoetanols factory is estimated for pea and bean production on 700 hectares and can provide about 1,000 tonnes pure protein and that residue 1 million liters of ethanol per year. The calculation is based on each hectare gives 8000 kilograms dry weight or equivalent of 700 hectares of a total of about 14,000 bales.

The plant will produce ethanol continuously for using the heat produced in the process. That way you do not have to bring so much energy. According to the calculation results in the addition of 100 kWh to the results that you get 1500 kWh.

The process of legumes to the finished ethanol takes about 60 hours. The plant is estimated to about 40 bales per day.

The factory contained in containers and is removable. That way you avoid the transport of raw materials. It takes approximately two days to arrange for the factory operation since moved. It can be equipped with its own energy so it does not require any fixed electrical installations.

 

RESULT

1000 kilograms legumes including straw provide an estimated

 

* 25% starch and sugar can be converted to 150 liters of ethanol.

* 45% of fiber may be 450 kilograms of pellets.

* 23% ärtprotein, ie 130 kilograms.

* 7% other: phosphorus, minerals, trace elements …

* Green manure effect of approximately 40 kilograms of nitrogen bound in the soil

Spent liquor (the liquid remaining after ethanol extraction) contains protein, trace elements and minerals that can be fed to animals and then naturally returned to earth with manure. Dranken can also be purified and the water is returned when the production process.[/lang_en][lang_se]tanken.jpg

ÄRTER och BÖNOR

Det finns många olika baljväxter och väljer man ”rätt” sorts ärter och odlingsmetoder kan de odlas i de flesta klimat och jordtyper, även långt upp i Norrland eller på ökenliknande mark.

Baljväxten är rik på protein och genom att odla ärtor och bönor i stor skala kan vi ersätta importen av sojamjöl från främst Brasilien, här är odlingen en ekonomisk och miljömässig vinst och i Latinamerika en klimatkatastrof och står ensam för 12% av växthuseffekten då den svedjeodlas på regnskogsmark. Nästan allt protein vi äter kommer från Brasilien.

Skördarna varierar från år till år beroende på sol och regn, men också beroende på marktypen, utsädets kvalitet och eventuella skador från svamp, insekter och djur. Här är det en styrka att ärtväxterna ger flera olika produkter som kan ge bonden inkomster.

Genom att blanda in ärter och bönor med andra grödor i ett växelbruk kan skördarna ökas långsiktigt och hållbart.

FABRIKEN

Ecoetanols fabrik är beräknad för en ärt- och bön-produktion på 700 hektar och kan då ge cirka 1000 ton rent protein  och som restprodukt 1 miljon liter etanol per år. Beräkningen bygger på att varje hektar ger 8.000 kilo torrvikt eller omräknat för 700 hektar totalt cirka 14.000 balar.

Fabriken ska producera etanol kontinuerligt för att utnyttja den värme som uppstår i processen. På så sätt behöver man inte tillföra så mycket energi. Enligt beräkningen ger tillförsel av 100 kWh till resultat att man får ut 1.500 kWh.

Processen från ärtväxt till färdig etanol tar cirka 60 timmar. Fabriken är beräknad för cirka 40 balar per dygn.

Fabriken ryms i containrar och är flyttbar. På så vis slipper man transportera råvaran. Det tar uppskattningsvis två dagar att ställa i ordning fabriken för drift sedan den flyttats. Den kan förses med egen energiförsörjning vilket gör att det inte krävs några fasta elinstallationer.

UTFALLET

1.000 kilo ärtväxter med stjälk ger uppskattningsvis:

Dranken (vätskan som återstår efter etanolutvinningen) innehåller proteiner, spårämnen och mineraler som kan ges till djur och sedan naturligt återförs till jorden med gödseln. Dranken kan även renas och vattnet återförs då till produktionsprocessen.

EKONOMI

Produktionen minskr gårdens kostnader för konstgödsel med 65%, bränsle, transporter och djurfoder. Den ger stora intäkter från försäljning av etanol, fibrer och protein.

Första fabriken beräknas kosta 10 miljoner kronor att bygga. I serieproduktion beräknas priset till kund hamna på 7,5 miljoner.

Vid en försiktig beräkning av intäkterna (4 kr/liter för etanol, 1 kr/kilo för fibrer, 7 kr/kilo för protein samt gödningsvärde 13 kr/kilo) skulle ärtodlingen och fabriken på ett år ge ett netto på 5,7 miljoner kronor. Det motsvarar cirka 9.000 kr per odlad hektar och en återbetalningstid på cirka 18 månader.

Marknadspriserna är i oktober 2009 cirka 5:75 kr/liter för etanol och 2,80 kr/kilo för bränslepellets. Förädlat protein säljs i hälsokostaffärer för 250 kr/kilo och som råfoder för 7 kr.[/lang_se]